Протягом 2016 року Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області залучалось до участі у розгляді 104 справ, з яких:

– у процесуальному статусі позивача – 39;

– у процесуальному статусі відповідача – 38;

– у процесуальному статусі третьої особи – 27.

Слід зазначити, що по справах, де Головне управління виступало в якості позивача, в переважній більшості це були справи за позовом прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління. В переважній більшості це справи про визнання договорів оренди землі недійсними із-за відсутності нормативної грошової оцінки землі; розірвання договорів оренди землі із-за несплати за землю чи невиконання орендарем договірних зобов’язань. З 27 справ, де Головне управління було в якості третьої особи, це справи (12) за позовом органів прокуратури про скасування розпоряджень районних державних адміністрацій щодо надання ними дозволів на розробку документації з землеустрою. Майже всі ці позови судами було задоволено.

Також, предметом розгляду судових справ, до розгляду яких залучалось Головне управління, є: скасування наказів Головного управління та свідоцтв на право власності на земельну ділянку; про визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування; визнання договору оренди земельної ділянки поновленим; про внесення змін до договору оренди земельної ділянки; визнання неправомірними дії та зобов’язання вчинити певні дії, зокрема визнання відмови неправомірною та зобов’язання повторно розглянути заяву, клопотання; про скасування державних актів на право колективної власності на землю; про визнання права на земельну частку (пай).

Із загальної кількості справ:

– цивільні – 44;

– адміністративні – 23;

– господарські – 37.

По всіх справах спеціалістами юридичного відділу було забезпечено участь та надані відповідні письмові пояснення, заперечення та інші процесуальні документи. На даний час по 15 справах від загальної кількості ще триває провадження.

Також, протягом 2016 року спеціалісти Відділів/Управлінь Держгеокадастру у районах Чернігівської області брали участь у 1200 судових справах в якості позивачів, відповідачів та третіх осіб для надання відповідних роз’яснень. При цьому, в переважній більшості Відділи/Управління Держгеокадастру у районах Чернігівської області були залучені в якості третіх осіб (справи по спадщині чи щодо виправлення помилок в державних актах на право власності на землю).

Аналіз справ, в яких брали участь представники Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області чи Відділів/Управлінь Держжгеокадастру у районах Чернігівської області, суди при розгляді справ щодо:

– переходу права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду суди керуються загальним правилом, закріпленим у частині першій статті 120 ЗК України, особа, яка набула права власності на будівлю чи споруду стає власником земельної ділянки на тих самих умовах, на яких вона належала попередньому власнику, якщо інше не передбачено у договорі відчуження нерухомості. Така позиція також узгоджується з практикою Верховного Суду України (постанова від 13.04.2016 року у справі № 6-253цс16; постанова від 12.10.2016 року у справі № 6-2225цс16);

– щодо успадкування земельної ділянки, яка надавалась спадкодавцю в постійне користування для ведення селянського фермерського господарства суди керуються принципом, що складу спадщини не входить право користування земельною ділянкою, яке підтверджується актом на право користування померлої особи ( ВСУ від 5 жовтня 2016 р. у справі № 6-2329цс16);

– щодо визнання договору оренди земельної ділянки недійсним із-за відсутності нормативної грошової оцінки на земельну ділянку суди вважають, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами (ст. 1 ЗУ «Про оцінку земель»). Частиною першою пункту 289.1 статті 289 ПК України і частиною першою статті 13 Закону України «Про оцінку земель» передбачено, що для визначення розміру орендної плати для земель державної та комунальної власності обов’язково проводиться та використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, яка являє собою капіталізований рентний дохід (дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки), визначений за встановленими та затвердженими нормативами (стаття 1 Закону України «Про оцінку земель»). Тобто, обов’язок зі сплати орендної плати є нормативно врегульованим і не може визначатися чи змінюватися та припинятися сторонами договору за власним волевиявленням. Отже, законодавець чітко визначив, що нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати для земель державної та комунальної власності. Така позиція також узгоджується з практикою Верховного Суду України у справі  у справі  № 6-824цс16 від 11.05.2016 року. Аналогічну правову позицію висловлено Верховним Судом в постановах від 8.04.2015 у справі №3-41гс15, від 20.05.2015 у справі №3-70гс15 та від 01.07.2015 у справі № 3-297гс15.;

– щодо розірвання договорів оренди за систематичну несплату плати за землю суди вірно вважають, що відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗК України підставою для припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата орендної плати. Ясність щодо правильного правозастування норм чинного законодавства при вирішенні питань про розірвання договорів оренди земельних ділянок при систематичній несплаті орендної плати була внесена після прийняття Верховним судом України постанови від 12 грудня 2012 року № 6-146 цс 12.;

– при вирішенні справ щодо скасування чи визнання державних актів на право колективної власності на землю суди в переважній більшості вважають, що такий спосіб захисту права законом не передбачено (ВГСУ від 09 листопада 2016р. у справі № 922/1044/16).;

– при вирішенні справ щодо набуття права на земельну частку (пай) громадянам яких помилково було пропущено в списках чи спадкоємцями таких громадян, суди керуються тим, що член колективного сільськогосподарського підприємства (далі – КСП), включений до списку, що додається до державного акта на право  колективної власності на землю,  набуває права на земельну частку (пай) з дня видачі цього акта, і в разі його смерті успадкування права на земельний пай здійснюється за нормами ЦК у тому числі й у випадку, коли з різних причин ця особа не отримала сертифікат на право на земельну частку (пай). Невнесення до зазначеного вище списку особи, яка була членом КСП на час передачі у колективну власність землі, не може позбавити її права на земельну частку. При неможливості надати такій особі земельну частку (пай) з колективної власності через відсутність необхідної для цього землі остання  відповідно до пункту 7 Указу Президента України від 8 серпня 1995 р. N 720/95 “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” має бути надана із земель запасу, створеного місцевою радою під час передачі землі у колективну власність.;

– при розгляді справ щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок, суди керуються частинами першою–п’ятою статті 33 Закону України «Про оренду землі», якими передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. Орендар, який має намір скористатись переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у встановлений цим договором строк, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди. Проте, суди також керуються приписами статей 319, 626 ЦК України, які дають можливість дійти висновку про те, що реалізація переважного права на поновлення договору оренди, яка передбачена частиною першою статті 33 Закону України «Про оренду землі», можлива лише за умови дотримання встановленої цією нормою процедури та наявності волевиявлення сторін. Таким чином, згідно із частинами першою – п’ятою статті 33 Закону України «Про оренду землі» у разі поновлення договору оренди землі умови договору можуть бути змінені за згодою сторін з укладенням додаткової угоди. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати чи інших істотних умов договору, передбачених статтею 15 цього Закону, переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється. Така позиція також узгоджується з практикою Верховного Суду України у справі  № 6-146цс16 постанова від 23.03.2016 року.

На даний час, на виконання наказу Держгеокадастру від 09.06.2016 року №163, особисто керівництвом Головного управління здійснюється постійний контроль за розглядом судових справ, стороною або третьою особою в яких є Держгеокадастр чи Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області чи його територіальні підрозділи.

Також слід повідомити, що в 2016 році юридичним відділом Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області було підготовлено 7 інформаційних листів, 5 з яких стосувались узагальнення судової практики. Зазначені листи розміщено на веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

27.12.2016 року о 11-00 було проведено нараду за участю начальника юридичного відділу Головного управління Будлянського В.М., заступника начальника управління з контролю за використанням та охороною земель Залоги О.В., спеціалістів юридичного відділу Головного управління, начальників та юрисконсультів Відділів та Управлінь Держгеокадастру у районах Чернігівської області щодо захисту інтересів територіальних органів у судах відповідно наказу Держгеокадастру від 09.06.2016 року №163 «Про деякі питання організації представництва інтересів Держгеокадастру та його територіальних органів у судах України». Під час цієї наради начальником юридичного відділу присутніх було проінформовано про стан роботи щодо судової роботи, а саме щодо кількості судових справ, узагальнення судової практики, стану забезпечення представництва в судах. Також начальником юридичного відділу присутніх було проінформовано про судову практику Верховного Суду України, Вищого Господарського Суду України та деякими рішеннями місцевих судів.

Також начальник юридичного відділу Будлянський В.М. зазначив на необхідності здійснення постійного контролю за розглядом судових справ, стороною або третьою особою в яких є територіальний орган Держгеокадастру, а саме: забезпечувати обов’язкову явку в судові засідання, вчасне надання процесуальних документів (позовні заяви, апеляційні скарги, заяви про перегляд рішень, ухвал, постанов судів у зв’язку з нововиявленими обставинами, відзиви, пояснення, заперечення тощо) та документів, що витребовуються судом; забезпечувати узгодження з головними управліннями Держгеокадастру процесуальних документів, які будуть готуватися управліннями (відділами) у районі (місті) області, перед поданням їх до суду, посилити контроль за якістю процесуальних документів, які готуються територіальними органами Держгеокадастру, а також суворо дотримуватися процесуальних строків, визначених законодавством.

В свою чергу заступник начальника управління з контролю за використанням та охороною земель Залога О.В. проінформувала присутніх по питаннях щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

 

Про судову роботу за 2016 рік