МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2013  № 255

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2013 р.
за № 694/23226

Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України “Про землеустрій” та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.04.2013  № 255

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2013 р.
за № 694/23226

ВИМОГИ 
до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги поширюються на суб’єктів господарювання, які виконують роботи із землеустрою (обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні), що виконуються з метою складання документації із землеустрою.

1.2. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

виконавці робіт із землеустрою та розробники документації із землеустрою (далі – виконавці (розробники) робіт із землеустрою) – юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, та фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

технічне забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою – засоби обчислювальної та інформаційної техніки, технічні засоби для виконання геодезичних та інших робіт при здійсненні землеустрою;

технологічне забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою – сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний процес для збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних з метою виконання робіт із землеустрою.

Інші терміни, що використовуються у цих Вимогах, вживаються в значеннях, наведених уЗемельному кодексі України, Законах України “Про землеустрій”“Про оцінку земель”“Про Державний земельний кадастр”, інших нормативно-правових актах.

II. Вимоги до технічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

2.1. Виконавець (розробник) робіт із землеустрою повинен володіти (мати у власності або в користуванні) такими засобами обчислювальної та інформаційної техніки, технічними засобами для виконання геодезичних та інших робіт при здійсненні землеустрою:

геодезичні інструменти та обладнання для вимірювання відстаней, горизонтальних та вертикальних кутів з метою визначення координат і висот точок місцевості або геодезичний супутниковий приймач для визначення координат точок місцевості (не вимагається для виконавців робіт із землеустрою, які розробляють документацію із землеустрою, що не потребує визначення координат точок місцевості та/або координат поворотних точок меж);

комп’ютерна, обчислювальна та інша інформаційна техніка і ліцензійне програмне забезпечення, необхідне для забезпечення технологічного процесу виконання робіт із землеустрою.

2.2. Геодезичні інструменти, комп’ютерна, обчислювальна та інша інформаційна техніка, програмне забезпечення повинні мати властивості та функціональність, необхідні для:

забезпечення точності зйомки, що буде відповідати чинним стандартам і забезпечувати необхідну точність при визначенні поворотних точок меж земельних ділянок та інших об’єктів реєстрації у державному земельному кадастрі відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі;

автоматизації процесу обробки результатів геодезичних робіт;

складання документації із землеустрою у паперовій формі та у формі електронного документа;

забезпечення складання документації із землеустрою у строки, встановлені законодавством.

2.3. Геодезичні інструменти підлягають періодичній повірці відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

III. Вимоги до технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

3.1. Виконавець (розробник) робіт із землеустрою при проведенні цих робіт повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою безоплатно у місячний строк після внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

забезпечувати зберігання копії (в паперовому або в сканованому електронному вигляді) примірника розробленої документації із землеустрою;

дотримуватися умов договору щодо розроблення документації із землеустрою;

забезпечувати виконання робіт із землеустрою відповідно до вимог законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил;

подавати документацію із землеустрою до Держземагентства України, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації із землеустрою, якщо інше не встановлено договором.

3.2. Документація із землеустрою, розроблена виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, підписується керівником суб’єкта господарювання та сертифікованим інженером-землевпорядником.

3.3. Про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавці (розробники) робіт із землеустрою інформують Держземагентство України до 15 січня наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку до цих Вимог.

Директор
Департаменту землеробства

О.А. Демидов


 

Додаток
до Вимог до технічного
і технологічного забезпечення
виконавців (розробників)
робіт із землеустрою

ІНФОРМАЦІЯ 
про обсяги виконаних робіт із землеустрою
за __________ рік
________________________________________________
(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання)

№ з/п

Назва розробленої документації із землеустрою

Замовник документації із землеустрою (найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи))

1

2

3

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)