Сертифікація у сфері робіт із землеустрою

 

У зв’язку з дерегуляцією господарської діяльності та прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» на даний час відмінено ліцензування робіт із землеустрою.

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про землеустрій» на сьогодні розробниками документації із землеустрою є:

 

·юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

 

·фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

 

Сертифікованими інженерами-землевпорядниками згідно ст. 66 Закону України «Про землеустрій» є особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі знань землеустрою, мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склали кваліфікаційний іспит, одержали сертифікат та зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до цього Закону.

 

Внесення інформації про сертифікованого інженера-землевпорядника (у разі первинної реєстрації чи зміни місця роботи) доДержавного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюється на підставі заяви, форма якої затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012 № 738, яка подається до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (вул. Народного ополчення, 3, м. Київ, 03680).

 

Вимоги до розробників робіт із землеустрою визначені та затвердженні наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.04.2013 № 255 «Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2013 за №694/23226).

 

Видача кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядниказдійснюється відповідно до вимог Закону України «Про землеустрій».

Рекомендації стосовно переліку і змісту документів, що подаються особами, зацікавленими у складанні кваліфікаційного іспиту та перелік питань до кваліфікаційного іспиту фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, визначений рішеннями Кваліфікаційної комісії Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і розміщенні на його сайті (land.gov.ua – розділ Ліцензування і сертифікація – Кваліфікаційна комісія).

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

28 листопада 2012 року № 738

ЗАЯВА

про включення інформації про сертифікованого інженера-землевпорядника до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Заявник ______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________________________________________

(телефон) (адреса електронної пошти)

Дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника___________________________________________________

 

Найменування навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника ___________________________________________________

Дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката*________________________________________

Види робіт із землеустрою, зазначені у кваліфікаційному свідоцтві __________________________________________________________________

Інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними видами робіт __________________________________________________________________

Інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного сертифіката________________________________________________________

Місце роботи інженера-землевпорядника__________________________

Відомості про членство у саморегулівній організації у сфері землеустрою _______________________________________________________

 

Прошу включити інформацію про мене до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних для використання їх відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”.

 

* Не зазначаються для кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників, виданих відповідно до положень розділу IIЗакону України від 02 жовтня 2012 року № 5394-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт”

 

_____________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

«___» ____________ 20__ року


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2013 № 255

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 квітня 2013 р.

за № 694/23226

 

Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

 

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України “Про землеустрій” та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, що додаються.

 

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра БісюкаІ.Ю.

 

 

Перший заступник                                                                           Міністра І.Ю. Бісюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

11.04.2013 № 255

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 квітня 2013 р.

за № 694/23226

 

ВИМОГИ

до технічного і технологічного забезпечення

виконавців (розробників) робіт із землеустрою

I. Загальні положення

 

1.1. Ці Вимоги поширюються на суб’єктів господарювання, які виконують роботи із землеустрою (обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні), що виконуються з метою складання документації із землеустрою.

 

1.2. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

 

виконавці робіт із землеустрою та розробники документації із землеустрою (далі – виконавці (розробники) робіт із землеустрою) – юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників та фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

 

технічне забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою – засоби обчислювальної та інформаційної техніки, технічні засоби для виконання геодезичних та інших робіт при здійсненні землеустрою;

 

технологічне забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою – сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний процес для збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних з метою виконання робіт із землеустрою.

 

Інші терміни, що використовуються у цих Вимогах, вживаються в значеннях, наведених у Земельному кодексі України, Законах України “Про землеустрій”, “Про оцінку земель”, “Про Державний земельний кадастр”, інших нормативно-правових актах.

 

II. Вимоги до технічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

 

2.1. Виконавець (розробник) робіт із землеустрою повинен володіти (мати у власності або в користуванні) такими засобами обчислювальної та інформаційної техніки, технічними засобами для виконання геодезичних та інших робіт при здійсненні землеустрою:

 

геодезичні інструменти та обладнання для вимірювання відстаней, горизонтальних та вертикальних кутів з метою визначення координат і висот точок місцевості або геодезичний супутниковий приймач для визначення координат точок місцевості (не вимагається для виконавців робіт із землеустрою, які розробляють документацію із землеустрою, що не потребує визначення координат точок місцевості та/або координат поворотних точок меж);

 

комп’ютерна, обчислювальна та інша інформаційна техніка і ліцензійне програмне забезпечення, необхідне для забезпечення технологічного процесу виконання робіт із землеустрою.

 

2.2. Геодезичні інструменти, комп’ютерна, обчислювальна та інша інформаційна техніка, програмне забезпечення повинні мати властивості та функціональність, необхідні для:

 

забезпечення точності зйомки, що буде відповідати чинним стандартам і забезпечувати необхідну точність при визначенні поворотних точок меж земельних ділянок та інших об’єктів реєстрації у державному земельному кадастрі відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі;

 

автоматизації процесу обробки результатів геодезичних робіт;

 

складання документації із землеустрою у паперовій формі та у формі електронного документа;

 

забезпечення складання документації із землеустрою у строки, встановлені законодавством.

 

2.3. Геодезичні інструменти підлягають періодичній повірці відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

 

III. Вимоги до технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

 

3.1. Виконавець (розробник) робіт із землеустрою при проведенні цих робіт повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

 

передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою безоплатно у місячний строк після внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

 

забезпечувати зберігання копії (в паперовому або в сканованому електронному вигляді) примірника розробленої документації із землеустрою;

 

дотримуватися умов договору щодо розроблення документації із землеустрою;

 

забезпечувати виконання робіт із землеустрою відповідно до вимог законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил;

 

подавати документацію із землеустрою до Держземагентства України, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації із землеустрою, якщо інше не встановлено договором.

 

3.2. Документація із землеустрою, розроблена виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, підписується керівником суб’єкта господарювання та сертифікованим інженером-землевпорядником.

 

3.3. Про обсяги виконаних робіт із землеустрою виконавці (розробники) робіт із землеустрою інформують Держземагентство України до 15 січня наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку до цих Вимог.

 

 

 

Директор

Департаменту землеробства                                              О.А. Демидов


 

 Додаток

до Вимог до технічного

і технологічного забезпечення

виконавців (розробників)

робіт із землеустрою

 ІНФОРМАЦІЯ

про обсяги виконаних робіт із землеустрою

за __________ рік

________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання)

 

№ з/п
Назва розробленої документації із землеустрою
Замовник документації із землеустрою (найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи))
1
2
3

 

 

____________
__________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я та по батькові)

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України

28 листопада 2012 року № 738

 Кому_____________________

(повне найменування суб’єкта господарювання –

____________________________________________

для юридичної особи; прізвище, ім’я та

____________________________________________

по батькові, – для фізичної особи)

____________________________________________

(телефон) (адреса електронної пошти)

ВИТЯГ

з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

1._______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові інженера-землевпорядника)

 

2. Дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката___________________

 

3. Найменування навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації інженера – землевпорядника _____________________________________________________

 

4. Дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката*__________________________________________

 

5. Види робіт із землеустрою, зазначені у кваліфікаційному свідоцтві ____________________________________________________________________

 

6. Інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними видами робіт ____________________________________________________________________

 

7. Інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного сертифіката __________________________________________________________

 

8. Місце роботи інженера-землевпорядника___________________________

 

9. Відомості про членство у саморегулівній організації у сфері землеустрою ____________________________________________________________________

* Не зазначаються для кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників, виданих відповідно до положень розділу II Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5394-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт”.

 

Голова (заступник Голови)

Державного агентства

земельних ресурсів України                      _____________       _______________

(підпис)            (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.